dr Marek Maciejewski

Dane kontaktowe:

Pawilon Ustronie, pok. 501
Telefon:
12 293 51 94
E-mail:
Konsultacje:
 
 

Adiunkt w Katedrze Handlu Zagranicznego. Pracownik naukowy Uniwersytetu Ekonomicznego (wcześniej Akademii Ekonomicznej) w Krakowie od 1996 r. Pracę doktorską pt. „Konsekwencje ekonomiczne deficytu obrotów bieżących Polski po 1990 roku” obronił w 2005 r. i od tego roku zatrudniony na stanowisku adiunkta. Autor publikacji obejmujących problematykę wymiany międzynarodowej, jej konkurencyjności i czynników mających na nią wpływ. Organizator i uczestnik konferencji naukowych poświęconych problematyce handlu międzynarodowego.

Zainteresowania naukowe: problematyka konkurencyjności i zmian struktury handlu zagranicznego, międzynarodowe rynki finansowe, ich podmioty i instrumenty, bilans płatniczy i czynniki określające stan jego równowagi, na poziomie mikroekonomicznym obszar zainteresowań obejmuje głównie problematykę ryzyka walutowego oraz metod zabezpieczania się przed nim.

Prowadzone przedmioty: Finanse międzynarodowe, Finanse międzynarodowe przedsiębiorstw.