Współpraca z biznesem

Katedra Handlu Zagranicznego ma bardzo dobre kontakty z praktyką gospodarczą.

Przykładowe instytucje i firmy, z którymi dotychczas współpracowali pracownicy Katedry Handlu Zagranicznego:

 

 • Komisja Europejska,
 • OECD,
 • Ministerstwo Gospodarki,
 • Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego,
 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,
 • SSE Krakowski Park Technologiczny,
 • Centrum Techniki Laserowej,
 • 3s Unternehmensberatung GmbH (Austria),
 • Danish Technological Institute (Dania),
 • Sanwil S.A.,
 • Cortex Chemicals S.A.,
 • Diadora S.A.,
 • Jotes Sp. z o.o.,
 • Polski Koks S.A.

Usługi badawcze oferowane przez pracowników Katedry Handlu Zagranicznego dedykowane są dla instytucji państwowych, instytucji otoczenia biznesu i przedsiębiorców. Dotyczą one:

 • opracowania ekspertyz, sporządzania raportów, biznesplanów, analiz i opinii,
 • doradztwa i konsultacji,
 • współpracy badawczej.

Oferta szkoleń dla przedsiębiorców i instytucji otoczenia biznesu:

 1. Uwarunkowania funkcjonowania przedsiębiorstw na rynkach Unii Europejskiej
 2. Biznesplan nowego przedsięwzięcia
 3. Internacjonalizacja przedsiębiorstw
 4. Analiza rynków zagranicznych
 5. Negocjacje w handlu zagranicznym
 6. Dokumentacja w handlu zagranicznym
 7. Organizacja handlu zagranicznego
 8. Międzynarodowe transakcje handlowe i gospodarcze
 9. Międzynarodowe zwyczaje, uzanse i formuły handlowe
 10. Zarządzanie ryzykiem w handlu zagranicznym
 11. Instrumenty regulacji polityki handlowej
 12. Metody płatności w handlu zagranicznym
 13. Formułowanie strategii i programów marketingowych związanych z wejściem i konkurowaniem przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych
 14. Determinanty i skutki przepływów bezpośrednich inwestycji zagranicznych
 15. Metody zabezpieczania przed ryzykiem walutowym
 16. Wywiad i kontrwywiad gospodarczy
 17. E-marketing
 18. Szkolenie sprzedażowe przy wykorzystaniu strategii Blue Ocean.

Katedralny koordynator ds. transferu wiedzy i współpracy z biznesem: dr Agnieszka Głodowska.

Prezentacja nt. planu umiędzynarodowienia przedsiębiorstwa

Oferta współpracy Katedry Handlu Zagranicznego z biznesem