Seminaria

Wymogi stawiane pracom dyplomowym (.doc)

 
 
 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWO-BADAWCZE PROMOTORÓW

/na wykazie oznaczono promotorów spoza naszej Katedry poprzez wskazanie nazw katedr, z których pochodzą/

prof. dr hab. Krystyna Przybylska (Katedra Mikroekonomii)

Ekonomiczna rola państwa w transformacji gospodarki Polski, Klimat inwestycyjny jako czynnik napływu BIZ, Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce,  Internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw, Przedsiębiorstwa born global

prof. dr hab. Andrzej Wojtyna (Katedra Makroekonomii)

Teoretyczne aspekty polityki makroekonomicznej, Niezależność Banku Centralnego, Koordynacja polityki pieniężnej, fiskalnej i kursowej, Kryzysy walutowe, Akcesja Polski do strefy euro, Reformy sektora publicznego w Polsce (m.in. reforma emerytalna, służby zdrowia, systemu podatkowego), Związki między gospodarka a polityką, Stosunki gospodarcze Polski z krajami CEFTA.

prof. UEK dr hab. Krzysztof Wach

Biznes międzynarodowy. Przedsiębiorczość międzynarodowa. Internacjonalizacja przedsiębiorstw. Międzynarodowa konkurencyjność przedsiębiorstw. Strategie umiędzynarodowienia przedsiębiorstw. Marketing międzynarodowy. Rola różnic kulturowych w prowadzeniu działalności biznesowej na rynku międzynarodowym. Zarządzanie międzynarodowe. Urodzeni globaliści (born globals) / międzynarodowe nowe przedsięwzięcia (international new ventures). Handel międzynarodowy. Funkcjonowanie przedsiębiorstw na rynku europejskim. Procesy europeizacji i integracja europejska. Przedsiębiorczość w krajach UE. Proces przedsiębiorczy. Intencje przedsiębiorcze. Edukacja dla przedsiębiorczości. Małe i średnie przedsiębiorstwa.

dr Elżbieta Bombińska

Międzynarodowa konkurencyjność i pozycja konkurencyjna gospodarki narodowej. Procesy transformacji systemowej w krajach CEFTA. Polityka taryfowa w Polsce i UE. Polskie prawo dewizowe. Ubezpieczenia w handlu zagranicznym.

dr Remigiusz Gawlik (Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych)

Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne, Modelowanie i wspieranie procesów decyzyjnych, Zastosowanie metod sztucznej inteligencji do badania zjawisk społ - ekonom., Analityczny i Neuronowy Proces Sieciowy, Współpraca nauki i biznesu

dr Agnieszka Głodowska

Porównania międzynarodowe warunków życia i rozwoju gospodarczego z zastosowaniem wielowymiarowej analizy porównawczej. Analiza polityki strukturalnej UE,. Badanie rynków zagranicznych. Metody rozliczania i finansowania kontraktów międzynarodowych.

dr Agnieszka Hajdukiewicz

Polityka handlowa Polski, UE i USA. Systemy celne. Problemy sporne i konflikty w światowym handlu. Procesy globalizacyjne w gospodarce światowej. Konkurencyjność międzynarodowa. Reklama i promocja w handlu zagranicznym. Strategie marketingowe. Ryzyko w handlu zagranicznym.

dr Marek Maciejewski

Transakcje spekulacyjne i zabezpieczające na giełdach towarowych. Transakcje arbitrażowe na rynku walutowym, rynek forem. Cykl transakcji w handlu zagranicznym – kalkulacja ceny ofertowej, kryteria wyboru formuły handlowej. Geograficzna i towarowa struktura polskiego handlu zagranicznego. Polski bilans płatniczy.

dr Adam Michalik

Rozwój gospodarczy i wymiana handlowa państw Europy Wschodniej, bezpośrednie inwestycje zagraniczne, polskie przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych, marketingowe aspekty prowadzenia działalności na rynkach zagranicznych, klimat inwestycyjny jako czynnik lokalizacji działalności gospodarczej, znaczenie Chin i pozostałych krajów Azji w handlu światowym oraz w handlu zagranicznym Polski, przestępczość gospodarcza w obrocie międzynarodowym.

dr Paweł Kawa (Katedra Makroekonomii)

Wzrost gospodarczy; teorie wzrostu, modele, polityka pobudzania wzrostu, inwestycje a wzrost. Integracja europejska – aspekty prawne i finansowe. Wykorzystanie środków polityki regionalnej i UE. Analiza projektów inwestycyjnych.

dr Stanisława Klima

Konkurencyjność międzynarodowa – analiza regionalna w świetle koncepcji Europy regionów i mikroekonomiczna a zdolności eksportowe przedsiębiorstw oraz ich strategia rozwojowa. Wpływ integracji na konkurencyjność. Globalizacja i jej wpływ na internacjonalizację przedsiębiorstw. Polityka handlowa a ochrona środowiska. Polityka ekologiczna Polski, UE i krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Instrumenty realizacji polityki ekologicznej. Transgraniczne przepływy zanieczyszczeń i międzynarodowa współpraca ekologiczna.

dr Krzysztof Kosiec

Analiza makroekonomicznych aspektów w gospodarce światowej. Finanse przedsiębiorstw. Finanse międzynarodowe. Wpływ uwarunkowań politycznych i kulturowych na procesy ekonomiczne. Wykorzystanie teorii gier w analizie ekonomicznej. Działalność korporacji transnarodowych. Polityka handlowa

dr Bożena Pera

Wymiana handlowa i współpraca gospodarcza Polski z krajami Unii Europejskiej i spoza ugrupowania. Konkurencyjność międzynarodowa. Regionalizm handlowy. Międzynarodowa integracja gospodarcza. Wspólna polityka handlowa Unii Europejskiej. Negocjacje międzynarodowe. Międzynarodowe transakcje gospodarcze. Internacjonalizacja działalności przedsiębiorstw

dr Wojciech Zysk

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne, międzynarodowy handel usługami, sprawiedliwy handel na świecie (Fair Trade), nowe wyzwanie stojące przed przedsiębiorstwami działającymi na rynkach zagranicznych, społeczna odpowiedzialność firm (CSR) w dobie globalizacji i internacjonalizacji.